Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT P.Z.V. “De Wielen”, Leeuwarden.

Lidmaatschap:

Artikel 1

Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het secretariaat. Het bestuur beslist zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de aanmelding. Bij afwijzing van het aangevraagde lidmaatschap heeft het kandidaat-lid het recht van beroep op de Algemene Ledenvergadering. Dit beroep moet worden ingesteld door middel van een aangetekend schrijven gericht aan het secretariaat De secretaris plaatst een dergelijk beroep op de agenda van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, bijeengeroepen op de wijze als omschreven in art. 12 van de statuten.

1.2 Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid,

b. opzegging van het lid,

c. opzegging door de vereniging,

d. ontzetting,
In detail worden de afzonderlijke gevallen geregeld in art. 6 van de statuten.

Bestuur:

Artikel 2

2.1 Het bestuur, bestaande uit 3-9 leden wordt door de stemgerechtigde leden gekozen in de Algemene Ledenvergadering overeenkomstig art. 9 van de Statuten, dat ook de functieverdeling regelt. Indien het bestuur dit nodig acht, kunnen bepaalde bestuursleden met deeltaken worden belast. Jaarlijks treden volgens een door het bestuur vastgesteld rooster bij toerbeurt de helft der gekozen bestuursleden af, die terstond en onbeperkt herkiesbaar zijn.

2.2 De bevoegdheden van het bestuur worden geregeld in art. 10 van de Statuten.

2.3 Kandidaten voor een bestuursfunctie melden zich bij het bestuur voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 3.

3.1 De voorzitter leidt de vergadering en treedt bij officiële gelegenheden op als woordvoerder. Hij/zij zorgt voor het nakomen van de statutaire en reglementaire bepalingen en voor de tenuitvoerlegging van de genomen besluiten. Bij zijn/haar ontstentenis treedt één der bestuursleden in zijn/haar functie

3.2 De secretaris voert de correspondentie en maakt de notulen van de vergaderingen, terwijl hij/zij aan het einde van ieder verenigingsjaar een verslag samenstelt. De notulen van de bestuurs- zowel als van de Algemene ledenvergadering behoeven de goedkeuring van de instantie waarover ze handelen, alvorens zij van kracht worden.

3.3 De penningmeester beheert de gelden en is hiervoor persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij/zij overmacht kan bewijzen. Hij/zij stelt aan het einde van het jaar een verslag samen over de toestand der geldmiddelen en maakt in samenwerking met de overige bestuursleden een begroting voor het komende verenigingsjaar. Het financiële verslag van de begroting moeten aan de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering worden onderworpen.

Artikel 4

Indien een bestuurslid tussentijds wil aftreden, is hij/zij verplicht van zijn/haar voornemen minstens 3 maanden van tevoren aan de voorzitter of secretaris te geven. Ontstaat een dergelijke vacature dan wordt in de waarneming van de opengevallen functie door het bestuur voorzien overeenkomstig art. 11 leden 5 en 6 van de Statuten.

Artikel 5

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of minstens twee andere bestuursleden dit wenselijk achten. Bestuursvergaderingen worden ten minste 7 dagen van tevoren uitgeschreven.

Commissies:

Artikel 6

Het bestuur kan voor de uitvoering van bepaalde deeltaken van haar beleid vaste en tijdelijke commissies instellen uit de leden. Bij vaste commissies valt te denken aan kascommissie, wedstrijdcommissie, kantinebeheers commissie, technische commissie, e.d. en bij tijdelijke commissies aan organisatiecommissie voor speciale activiteiten, geschillencommissie, reglementen- en statutencommissie, e.d.

De taakomschrijvingen worden door het bestuur in samenwerking met de betreffende commissie vastgesteld. De commissies werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. In bijzondere gevallen kunnen vakspecialisten buiten het ledenbestand in een commissie worden opgenomen na goedkeuring van het van het bestuur.

Vergaderingen:

Artikel 7

Door het bestuur kunnen op de bestuursvergaderingen slechts geldige besluiten worden genomen indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Een algemene Ledenvergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien het aantal aanwezige leden groter is dan het aantal aanwezige bestuursleden, waarbij meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig dient te zijn.

Stemrecht:

Artikel 8

Het stemrecht is geregeld in art. 13 van de Statuten. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de Statuten anders bepalen. Bij staken van stemmen beslist over personen het lot en over zaken de voorzitter. Blanco stemmen en ondertekende stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Gelden:

Artikel 9

De contributie wordt per verenigingsjaar in de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.

Artikel 10

Geen lid deelt mee in de rechten, plichten, activiteiten statuten en huishoudelijk reglement, voor aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan. Buitengewone heffingen komen ten laste van de leden, individueel, tenzij het bestuur anders beslist.

 Artikel 11

De in de Algemene Ledenvergadering conform art. 6 van dit reglement benoemde kascommissie bestaat uit ten minste 2 gewone leden. Deze commissie brengt na controle van de financiële bescheiden, in de Algemene Ledenvergadering verslag uit over het beheer van de gelden. Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de kascommissie.

Artikel 12

De contributie dient jaarlijks voor het in art. 6 van de Statuten genoemde tijdstip te worden betaald. Zij die in de loop van het verenigingsjaar lid worden, betalen een door het bestuur vast te stellen bedrag.

Slotbepaling:

Artikel 13

In gevallen waaraan dit reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.